ขั้นตอนการขอทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ
1

นักวิจัยยื่นขอทุนผ่านระบบ คลิก www.rp.sci.kmutnb.ac.th/?page=login

3 ก.ค. - 3 ส.ค. 66
2 นักวิจัยพิมพ์เอกสารบันทึกข้อความจากระบบ โดยลงนามหัวหน้าโครงการ และให้หัวหน้าภาควิชาลงนามกำกับ 3 ก.ค. - 4 ส.ค. 66
3 ส่งเอกสารบันทึกที่ลงนามแล้ว มายังหน่วยวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ชั้น 2 3 ก.ค. - 4 ส.ค. 66
4 คณะกรรมการวิจัย/ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาโครงการ 7 ส.ค. - 31 ส.ค. 66
5 อนุมัติงบประมาณจากกรรมการส่วนงาน ก.ย. 66 - 20 ก.ย. 66
6 ผู้รับทุนทำสัญญา  ต.ค.
7 ผู้รับทุนรับเงินทุนวิจัย (โดยงานคลังจะประสานงานกับผู้ที่ได้รับทุน) ม.ค 67

หมายเหตุ ผู้รับทุนวิจัยดำเนินการทำวิจัยได้ตั้งแต่วันที่เริ่มสัญญา

กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


ทุนวิจัย รูปแบบโครงการวิจัย

รายละเอียดหลักเกณฑ์การขอสนับสนุนทุนวิจัย รูปแบบโครงการวิจัย


ทุนวิจัย รูปแบบโครงการนวัตกรรม 

รายละเอียดหลักเกณฑ์การขอสนับสนุนทุนวิจัย รูปแบบโครงการนวัตกรรม 

หนังสือยืนยันการร่วมโครงการจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย


หมายเหตุ  1. นักวิจัยสามารถยื่นขอเสนอทุนวิจัยทั้ง 2 ประเภทภายในปีงบประมาณเดียวกัน โดยต้องไม่เป็นหัวข้อเดียวกัน
                 2. หากนักวิจัยยื่นขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยประเภทโครงการวิจัยหรือโครงการนวัตกรรมแล้ว มีความประสงค์จะของบประมาณเพื่อต่อยอดโครงการวิจัยหรือโครงการนวัตกรรมดังกล่าว นักวิจัยสามารถยื่นขอการสนับสนุนในอีกประเภททุนได้


ประกาศระเบียบ ทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์